Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Jolan Donkers Verhuur
aangegane huurovereenkomsten.

Offertes en bestellingen
Uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder opgaaf van redenen door verhuurder en/of huurder worden ingetrokken. Uiterlijk 2 werkdagen voor gewenste levering.
Eventuele wijzigingen in geplaatste opdrachten kunnen tot uiterlijk de werkdag voorafgaande aan de overeengekomen dag van levering tot 12.00 uur worden doorgegeven.

Prijzen
De door verhuurder gehanteerde prijzen gelden voor 1 dag onder voorbehoud en exclusief transport en schoonmaakkosten. Indien goederen langer dan 1 dag worden gehuurd, geldt vanaf dag 2 een speciaal tarief (op aanvraag).

Schoonmaakkosten
De huurgoederen worden door verhuurder schoon en gebruiksklaar geleverd.
Indien de huurgoederen vuil of onvoldoende schoon retour komen zullen door verhuurder schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

Betaalvoorwaarden
Betaling van de huurgoederen dient contant te geschieden bij aflevering van de goederen. Bij het zelf afhalen van de goederen geldt het moment van afhalen als betaalmoment. Betalen op rekening is slechts mogelijk indien dit vooraf is overeengekomen met verhuurder.
De factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. Indien binnen deze termijn geen betaling plaats vindt behoudt verhuurder zich het recht voor een incassoprocedure op te starten. De hieraan verbonden kosten komen ten laste van huurder.

Borg
Verhuurder heeft het recht om een borgsom te vragen.

Legitimatie
Huurder dient zich te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.

Transport
Voor het bezorgen en/of retour halen van de gehuurde goederen worden transportkosten in rekening gebracht, gebaseerd op afstand, laad- en lostijd.
Gehuurde goederen worden afgeleverd op de begane grond van de door huurder opgegeven bestemming.
Huurder dient zorg te dragen voor een goed bereikbare laad- en losplaats voor de goederen. Indien mocht blijken – ter beoordeling van verhuurder- dat de opgegeven bestemming ongeschikt is om de goederen te leveren c.q. de door huurder gewenste opstelling van de goederen niet te realiseren is, heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. In dit geval zal naast de reeds door verhuurder gemaakte kosten tevens een bedrag aan schadevergoeding wegens winstderving in rekening worden gebracht bij huurder.
De goederen dienen op dezelfde wijze als waarop ze zijn afgeleverd retour gebracht te worden.

Aansprakelijkheid
Na ontvangst van de huurgoederen (zowel indien door verhuurder afgeleverd als zelf door huurder afgehaald en vervoerd) is huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging hiervan.
Ingeval van diefstal, vermissing of beschadiging zullen door verhuurder bovenop de huurkosten tevens kosten voor vervanging van de betreffende goederen aan huurder in rekening worden gebracht. Verhuurder is niet aansprakelijk indien de goederen door overmacht niet / niet tijdig aan huurder ter beschikking kunnen worden gesteld.
Op het moment van levering dienen de goederen door huurder te worden gecontroleerd. Eventuele klachten van huurder dienen terstond aan verhuurder kenbaar te worden gemaakt.
De goederen zullen bij terugkomst door verhuurder worden gecontroleerd op volledigheid en eventuele gebreken/beschadigingen. De bevindingen van verhuurder zijn in deze bindend. Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade aan verhuurde goederen door huurder of andere personen. Verhuurder is nooit aansprakelijk voor gevolgschade voortvloeiend uit verhuurde goederen. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de goederen.

Jolan Donkers Verhuur
Loosbroekseweg 61
5388VM Nistelrode
tel       0622064638
email:  caravanstalling@jolandonkers.nl
web:    www.jolandonkersfotografie.nl
web:    www.jolandonkersverhuur.nl
web:    www.jolandonkerscaravanstalling.nl